Frågor och Svar

Vad ska Arbetsskadekommissionen göra?

Kommissionen ska lämna förslag till lagstiftning om ett nytt eller reformerat arbetsskadesystem. I det ligger att på ett allsidigt och förutsättningslöst sätt överväga hur ett arbetsskadesystem kan utformas för att minska antalet arbetsskador och skapa trygghet och möjligheter för den som drabbas av en arbetsskada.

Arbetsskadekommissionen ska samråda med berörda myndigheter, organisationer och samhällsdebattörer. I det ingår att följa det arbete som bedrivs inom ramen för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

På vilket sätt finns det brister inom dagens arbetsskadesystem?

Det saknas tydliga riktlinjer för vad som är en arbetsskada.
Den enskilde har svårt att förhålla sig alla de parter som har ett ansvar vid en inträffad arbetsskada samtidigt som samordningen mellan dessa parter uppvisar stora brister.
Det är långa väntetider för rehabilitering. Dagens rehabiliteringsprocess involverar ett stort antal aktörer utan någon sammanhållande kraft som ger individen stöd att återkomma i arbete.
Det är svårt att få en komplett bild av de totala kostnaderna för arbetsskador. Kostnaderna för arbetsskador fördelas på flera olika parter. När inte de totala kostnaderna redovisas och ingen part tar ansvar för dem riskerar det att leda till högre samhällsekonomiska kostnader.
Arbetsgivarna är en central part både när det gäller det skadeförebyggande arbetet och i att bidra till en snabb och lyckosam rehabilitering efter en inträffad arbetsskada. Tyvärr brister arbetsgivarna i många fall i sina skyldigheter. Ökade drivkrafter för arbetsgivare kan vara en förutsättning för att uppnå en effektivare arbetsskadeförsäkring.
Det finns ju redan en parlamentarisk socialförsäkringsutredning. Varför behövs det en särskild kommission som tittar på arbetsskador?

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har ett mycket omfattande uppdrag med svåra avvägningar. Jämfört med sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen utgör arbetsskadeförsäkringen en mycket liten del. Genom att Arbetsskadekommissionen fokuserar enbart på frågor kring arbetsskador finns det större möjligheter att på ett djupare sätt belysa de olika frågorna inom denna, på många sätt, mycket komplexa försäkring.

Vem är uppdragsgivare?

Försäkringsförbundet (numera Svensk Försäkring) är uppdragsgivare. Arbetsskadekommissionen ska arbeta fristående från uppdragsgivaren.

När ska arbetet vara klart?

Senast den 31 augusti 2012 ska kommissionen lämna förslag på ett nytt eller reformerat arbetsskadesystem där den enskilde står i fokus.