Intervjuer

Björn von Sydow ger en lägesrapport om kommissionens arbete

I dag presenterar Arbetsskadekommissionen tre rapporter om arbetsskade­försäkringen i Danmark, Finland och Norge. I en intervju berättar Arbetsskadekommissionens ordförande, Björn von Sydow, mer om landrapporterna och kommissionens pågående arbete.

– Vi är mycket nöjda med de insikter som vi har fått genom att noggrant studera arbetsskadeförsäkringen i våra nordiska grannländer. Rapporterna har ett operativt syfte. De ska hjälpa oss i arbetet med att ta fram ett förslag till hur en optimal svensk arbetsskadeförsäkring kan vara konstruerad, säger Björn von Sydow.

Under året har Björn von Sydow tillsammans med Arbetsskadekommissionens sekretariat, som består av Eva Erlandsson och Mia Carlsson, gjort flera studieresor till de tre grannländerna där de har besökt ett antal myndigheter och organisationer. Landrapporterna innehåller inte några slutsatser eller värderingar av respektive lands arbetsskadeförsäkring utan tanken är att de ska ses som att underlag för en analys av det svenska systemet.

– De nordiska länderna är lika men också olika. Jag tror det är fullt möjligt att plocka upp olika delar från alla länderna och applicera dem i en svensk modell för arbetsskadeförsäkring.

Till skillnad från Sverige har övriga nordiska länder en lista över sjukdomar som kan godkännas som yrkessjukdom. Listan kombineras med ett generellt skadebegrepp, utom i Norge där sjukdomslistan är av äldre datum.

Gemensamt för arbetsskadeförsäkringarna i Danmark, Finland och Norge är också att hela eller delar av försäkringen hanteras av privata försäkringsgivare och att premierna är differentierade utifrån antal inträffade arbetsskador inom en viss bransch, yrkeskategori eller på det enskilda företaget.

– Vi har inte funnit någon kvantitativ studie som visar vilka effekter de olika systemen med differentierade premier har på antalet inträffade skador i Norden. Många av dem vi har träffat menar dock att premiesättningen i sig tydliggör arbetsgivarens ansvar och att det spelar en viktig roll främst i det förebyggande arbetet men även för en samordnad rehabilitering efter en inträffad skada.

Ett tredje gemensamt drag är att arbetsmarknadens parter spelar en stor och viktig roll vad gäller försäkringens omfattning och utveckling.

– Vårt intryck är att parterna är mycket involverade i arbetsskadeförsäkringen och att de i grunden sluter upp för sina nationella system. De driver på utvecklingen av arbetsskadeförsäkringen. De bedriver egna, många gånger partsgemensamma utredningar och de är representerade inom centrala beslutsorgan inom försäkringen. Ett exempel är Erhvervssygdomsudvalget i Danmark som bland annat avgör vilka sjukdomar som ska föras upp på sjukdomslistan.

Efter publiceringen av landrapporterna ska sekretariatet börja skissa på olika alternativ för hur en reformerad svensk arbetsskadeförsäkring skulle kunna se ut. Diskussioner kring detta kommer att inledas vid nästa kommissionsmöte i november och fortsätta under våren 2012.

Kommissionen deltar löpande i en mängd olika seminarier och har haft och kommer att ha många bilaterala kontakter med viktiga intressenter som har betydelse för arbetsskadeförsäkringen. En sådan mycket viktig intressent är den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, som inom kort kommer att gå in på frågor som rör arbetsskadeförsäkringen.

– Arbetsskadeförsäkringen blir nu föremål för ordentligt med uppmärksamhet, konstaterar Björn von Sydow avslutningsvis.