Pressmeddelanden

Nedan finns de tre pressmeddelanden som skickades under perioden så Arbetsskadekommissionen var aktiv

4 september 2012

17 oktober 2011

16 november 2010

___________________________________________

4 september 2012

Arbetsskadeförsäkringen måste bli mer rättsäker och jämställd

Arbetsskadeförsäkringen har många allvarliga brister. Det är hög tid att skapa en rättsäker och mer jämställd försäkring som även bidrar till bättre arbetsmiljöer. I dag presenterar Arbetsskadekommissionen flera förslag till förbättringar av dagens arbetsskadesystem.

Arbetsskadekommissionen har, på uppdrag av branschorganisationen Svensk Försäkring, gjort en översyn av arbetsskadesystemet. I dag presenterar kommissionen, som har arbetat fristående från uppdragsgivaren, en rapport med förslag på reformering av dagens arbetsskadeförsäkring.

– Dagens arbetsskadeförsäkring måste bli mer rättssäker och jämställd. Alla bör ha rätt till professionella bedömningar vid arbetsskadeutredningar. Det ska gälla oavsett yrke, kön eller härkomst, säger Björn von Sydow, Arbetsskadekommissionens ordförande.

Kommissionen tillsattes i november 2010 och har sedan dess träffat företrädare för en rad myndigheter, företag, organisationer och skadedrabbade. Utöver ordförande Björn von Sydow består kommissionen av forskare inom medicin och ekonomi, samt personer med lång erfarenhet av arbetsskadefrågor inom domstol, AFA Försäkring, Försäkringskassan och försäkringsbranschen.

– Under den tid vi har arbetat med dessa frågor har vi kunnat konstatera att dagens arbetsskadeförsäkring har många allvarliga brister. Våra förslag syftar till att skapa en arbetsskadeförsäkring som är mer rättssäker och jämställd samt skapar bättre förutsättningar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och ger starkare drivkrafter till att förhindra att arbetsskador uppstår, säger Björn von Sydow.

Arbetsskadekommissionens rapport presenteras den 4 september kl. 08:30–11:30 på Grand Hotel, lokal Stockholm.

Medier är välkomna och det finns möjlighet att träffa Björn von Sydow efter seminariet.

 

^upp

17 oktober 2011

Arbetsskadekommissionen presenterar landrapporter

Arbetsskadekommissionen presenterar i dag tre rapporter om arbetsskade­försäkringen i Danmark, Finland och Norge. Syftet med kartläggningen är att få uppslag till idéer inför förändringar av det svenska arbetsskadesystemet.

– Gemensamt för arbetsskadeförsäkringarna i våra grannländer är att hela eller delar av försäkringen hanteras av privata försäkringsgivare och att premierna är differentierade utifrån antal inträffade arbetsskador inom en viss bransch, yrkeskategori eller på det enskilda företaget, säger Björn von Sydow, ordförande för Arbetsskadekommissionen.

Ett annat gemensamt drag är att samtliga dessa länder har en lista över sjukdomar som kan godkännas som yrkessjukdom. Listan kombineras med ett generellt skadebegrepp. Ett tredje gemensamt drag är att arbetsmarknadens parter spelar en stor och viktig roll vad gäller försäkringens omfattning och utveckling.

Sedan Arbetsskadekommissionen tillsattes i november 2010 har kommissionens ordförande och sekretariat träffat en rad olika representanter från olika organisationer och myndigheter i Sverige och övriga nordiska länder. Samtalen kommer att fortsätta under hösten och våren 2012.

– Det är viktigt att det finns en bred politisk och ideologisk förankring för de förslag Arbetsskadekommissionen slutligen kommer att lämna. Vid våra diskussioner med berörda parter har det tydligt framkommit att dagens svenska arbetsskadeförsäkring har stora brister. Vi har fått många uppslag till förändringar för det svenska arbetsskadesystemet som vi nu kommer att diskutera närmare under hösten, säger Björn von Sydow.

Arbetsskadekommissionens uppdrag är att på ett allsidigt och förutsättningslöst sätt överväga hur en ny eller reformerad arbetsskadeförsäkring kan utformas för att den enskilde ska få de bästa förutsättningarna för sitt framtida liv. Uppdraget ska vara slutfört den 31 augusti 2012.

 

^upp

16 november 2010

Försäkringsbranschen tillsätter en arbetsskadekommission

– Dagens arbetsskadeförsäkring har en rad brister i allt från bedömningar av vad som är en arbetsskada till hur arbetsskadorna ska hanteras när de väl har godkänts. Människor som drabbas av en skada måste kunna hitta rätt i systemet och få en rättvis bedömning. Tiden är mogen för en översyn av dagens system, säger riksdagsledamoten Björn von Sydow (S) som ska leda kommissionens arbete.

Försäkringsbranschen vill se en ny arbetsskadeförsäkring som innehåller
drivkrafter som minskar antalet skador i arbetet, ger snabbare och bättre rehabilitering och leder till bättre samordning mellan alla inblandade aktörer. Därför tillsätter Försäkringsförbundet i dag en fristående arbetsskadekommission som ska göra en omfattande granskning av dagens system för arbetsskadeförsäkring och föreslå hur en ny arbetsskadeförsäkring kan utformas. Utgångspunkten är att den enskilde ska kunna få de bästa förutsättningarna för sitt framtida liv.

Kommissionen ska samråda med berörda myndigheter, organisationer och samhällsdebattörer. I det ingår att följa det arbete som pågår inom ramen för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

Utöver ordförande Björn von Sydow består kommissionen av ledande forskare inom medicin och ekonomi, samt personer med lång erfarenhet av arbetsskadefrågor från domstol, AFA, Försäkringskassan och försäkringsbranschen. Uppdraget ska vara slutfört den 31 augusti 2012.

– Genom Arbetsskadekommissionen vill vi bidra med en gedigen analys av arbetsskadeförsäkringen. Individer som drabbas av en arbetsskada bör ha rätt till en väl fungerande organisation för bedömning, ersättning och rehabilitering, säger Försäkringsförbundets vd Christina Lindenius.

^upp