Uppdrag

Arbetsskadekommissionen ska lämna förslag till hur en ny eller reformerad arbetsskadeförsäkring kan utformas för att den enskilde ska få de bästa förutsättningarna för sitt framtida liv.

En sådan arbetsskadeförsäkring ska:

  • skapa drivkrafter för att minska antalet arbetsskador och mildra dess konsekvenser,
  • förbättra möjligheterna till tidig rehabilitering och
  • förbättra samordningen mellan de aktörer som har ett ansvar vid en arbetsskada.

I uppdraget ingår att, på ett allsidigt och förutsättningslöst sätt, analysera för- och nackdelar med olika alternativ för huvudmannaskap utifrån den enskilde individens perspektiv.

Kommissionen ska skapa sig en bild av arbetsskadades livssituation genom att genomföra en undersökning av ett antal arbetsskadade några år efter det att arbetsskadan har godkänts. En sådan undersökning svarar på frågor kring hur den skadade upplever situationen. Har rehabilitering fungerat? Har återgång i arbete diskuterats? Är de nöjda med den livssituation de har i dag? Är det något de saknar? Hade något kunnat göras bättre?

Vid överväganden om alternativa lösningar finns det ett stort antal frågor som måste analyseras närmare. Det handlar om samverkansformer, finansiering och att garantera en hög kvalitet gentemot den som drabbas av en skada i form av god service, rättssäkerhet och objektivitet.

Rehabilitering bör ingå som en naturlig del i en reformerad arbetsskadeförsäkring. Kommissionen ska undersöka om det går att skapa en tydligare ansvarfördelning mellan olika aktörer så att handläggningen av arbetsskadeärenden kan bli mindre komplicerad. I uppdraget ingår även att utreda hur arbetsgivarens formella ansvar för förebyggande åtgärder och rehabilitering bör fungera ur den arbetsskadades synvinkel och vilket ansvar den arbetsskadade har vad gäller att delta i rehabilitering.

En förutsättning för att kunna hantera arbetsskador på ett effektivt sätt är tillgång till information om den skadelidandes tillstånd. Arbetsgivare, Försäkringskassan, sjuk- och hälsovården och andra aktörer kan ha tillgång till information som kan bidra till att förbättra rehabiliteringsprocessen. Detta innefattar svåra avväganden som rör integritets- och sekretessregler och även mer praktiska frågor kring hur ett utbyte av information ska kunna ske.

Arbetsskadekommissionen ska samråda med berörda myndigheter, organisationer och samhällsdebattörer. I det ingår att följa det arbete som pågår inom ramen för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

Arbetsskadekommissionens uppdrag ska vara slutfört senast den 31 augusti 2012.